عیوب بیرینگ پالس های ضربه ای حاصل از تماس فلز با فلز ایجاد میکنند که دامنه آنها بسیار کم و ضعیف می باشد و در ارتعاشات ناشی از دوران ماشین و در نویز گم شده و قابل تشخیص نمی باشد.
برای تشخیص عیوب بیرینگ خصوصا در مراحل اولیه خرابی از روش شاک پالس استفاده میگردد. در این تکنولوژی یک سنسور شاک پالس ضربات ناشی از فلز با فلز را که در فرکانس بالا ایجاد میشود اندازه میگیرد. این سنسور نسبت به فرکانسهای پایین یعنی فرکانس دوران ماشین و مضارب آن حساسیتی نشان نمیدهد و اندازه گیری در فرکانس ۳۲ کیلوهرتز و با حساسیت بالا شاک پالس های ناشی از خرابی بیرینگ را نشان میدهد.
با این روش میتوان ماهها زودتر از خرابی کامل بیرینگ عیب بیرینگ را پیش بینی کرد.
وضعیت بیرینگ با سه چراغ سبز (وصعیت سلامت) ، زرد (وضعیت هشدار) و قرمز (وضعیت بحرانی) معلوم میگردد و مقادیر اندازه گیری شده ثبت میگردند.

برای دریافت کاتالوگ و اطلاع از اخرین محصولات شرکت صنعت اموز نوین پارسی (پارسی تک) اینجا کلیک بفرمایید.

برای دریافت کاتالوگ و اطلاع از اخرین محصولات شرکت صنعت اموز نوین پارسی (پارسی تک) اینجا کلیک بفرمایید.