شرکت صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک)

پارسی تک - چهل سال با شما

شـرکت صنعـت آمـوز نویـن پارسـی(پارسـی تـک)بــا بیــش از 40ســال ســابقه و تجربــه در زمینــه پایــش ماشــین آلات دوار و تامیــن بــه روزتریــن تکنولوژیهــا و تجهیــزات، افتخــارارائــه خدمــات بــه صنایــع کشــور را دارد.

ادرس و مشخصات شرکت صنعت اموز نوین پارسی

آموزش و خدمات پس از فروش

شـرکت پارسـي تـک بـا بهرهگيري ازاسـاتيد برجسـته ایرانــی و خارجــي، کالسهــاي آموزشــي را بــه منظــور ارتقـاء دانـش مهندسـين در صنعـت برگـزار مينمايد.

خدمات تعمیر و کالیبراسیون

شـرکت پارسـی تک با همکاری اسـاتید برجسـته و متخصصین
صنعـت، خدمـات پیمانکاری و مشـاوره را نیز ارائـه مینماید.

رفرانسها و رضایت مشتریان

یکصـد و چهـل صنعت معتبـر در ایـران از آناالیزرها و تجهیزات
SPM بـا رضایـت کامل اسـتفاده مینمایند.

اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

خدمات پیمانکاری و مشاوره

شـرکت پارسـی تک با همکاری اسـاتید برجسـته و متخصصین
صنعـت، خدمـات پیمانکاری و مشـاوره را نیز ارائـه می نماید.

انتشارات فنی

انتشــارات شــرکت پارســی تــک کتــب زیــر را چــاپ و جهــت
اسـتفاده متخصصیـن صنعـت عرضه نمـوده اسـت و کتابهای
بیشـتری نیـز در دسـت چـاپ میباشـند.

آموزش و صدور گواهینامه

کلیــه کالسهــای تئــوری و عملــی شــرکت پارســی تــک بــر
مبنـای اسـتاندارد آموزشـی 2002:2.18436 ISO و مطابـق بـا
(ASNT (Testing Nondestructive for Society American
و اســتاندارد Part2, part1 13373 ISO و ســرفصلهای
موبیـوس بـوده و بـه شـرکت کننـدگان در کالس، گواهینامـه
رســمی معتبــر اهــدا میگــردد.