هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

معرفی جامع شرکت صنعت اموز نوین پارسی

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

شرکت صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک)

پارسی تک - چهل سال با شما

شـرکت صنعـت آمـوز نویـن پارسـی(پارسـی تـک)بــا بیــش از 40ســال ســابقه و تجربــه در زمینــه پایــش ماشــین آلات دوار و تامیــن بــه روزتریــن تکنولوژی هــا و تجهیــزات، افتخــار ارائــه خدمــات بــه صنایــع کشــور را دارد.

ادرس و مشخصات شرکت صنعت اموز نوین پارسی

آموزش و خدمات پس از فروش

شـرکت پارسـي تـک بـا بهره گيري از اسـاتيد برجسـته ایرانــی و خارجــي، کلاس هــاي آموزشــي را بــه منظــور ارتقـاء دانـش مهندسـين در صنعـت برگـزار مينمايد.

خدمات تعمیر و کالیبراسیون

شـرکت پارسـی تک با همکاری اسـاتید برجسـته و متخصصین
صنعـت، خدمـات پیمانکاری و مشـاوره را نیز ارائـه مینماید.

رفرانس ها و رضایت مشتریان

یکصـد و چهـل صنعت معتبـر در ایـران از آنالایزر و تجهیزات SPM بـا رضایـت کامل اسـتفاده می نمایند.
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

خدمات پیمانکاری و مشاوره

شـرکت پارسـی تک با همکاری اسـاتید برجسـته و متخصصین
صنعـت، خدمـات پیمانکاری و مشـاوره را نیز ارائـه می نماید.

انتشارات فنی

انتشــارات شــرکت پارســی تــک کتــب زیــر را چــاپ و جهــت
اسـتفاده متخصصیـن صنعـت عرضه نمـوده اسـت و کتابهای
بیشـتری نیـز در دسـت چـاپ میباشـند.

آموزش و صدور گواهینامه

کلیــه کلاس های تئــوری و عملــی شــرکت پارســی تــک بــر مبنـای اسـتاندارد آموزشـی 2002:2.18436 ISO و مطابـق بـا  ASTN (American Society for Nondestructive    و اســتاندارد Part2, part1 13373 ISO و ســرفصلهای موبیـوس بـوده و بـه شـرکت کننـدگان در کلاس، گواهینامـه رســمی معتبــر اهــدا می گــردد.