هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

سیستم آنلاین وایرلس Airius

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

سیســتم آنلاین وایرلــس Airius ســاخت کارخانجــات SPM ســوئد، بــرای ماشــین هایی کــه دور از دســترس هسـتند یـا در محیط هـای خطرنـاک قـرار دارند یـا امکان کابـل کشـی فراهـم نیسـت، گزینه بسـیار خوبی اسـت.
Made in Sweden

سنسورهای ایریوس بر حسب شرایط کاری در سه نوع ارائه میگردند:

طریقه نصب:

*در هر سه طریقه نصب، سیگنالها با جزئیات و رزولوشن بالا به نرم افزار ارسال می گردند.

مشخصات فنی:

نرم افزار:

انتقال داده:

کاندمستر قدرتمند ترین دقیقترین  پرامکانات ترین نرم افزار پایش وضعیت

گزارش وضعیت ماشین در کامپیوتر مرکزی یا گوشی کاربر

Dashboard

بـا نـرم افـزار کاندمسـتر. نـت روی گوشـی و تبلـت، کلیه اطلاعات از راه دور در دسـترس کاربــر مــی باشــد. روی صفحــه داشــبورد، وضعیـت کلیـه ماشـین ها بـا سـه رنگ سـبز، زرد و قرمـز مشـخص شـده اسـت.

Analysis

در صفحــه آلارم، تنظیمــات آلارم کلیــه ماشــین ها و وضعیــت هــر کــدام نمایــش داده میشــود و امــکان انجــام تغییــرات از راه دور وجــود دارد.

Alarm

بــا انتخــاب هــر ماشــین، کلیــه مقادیــر اندازه گیــری شــده و ســیگنال های زمانــی، فرکانسـی و دیاگرام دورانـی (Plot Circular) آن در دســترس قــرار میگیــرد تــا آنالیــز، تحلیــل و عیب یابــی انجــام گیــرد.