هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

آنالایزر 6 کاناله ارتعاشی و شاک پالس لئونوا دایموند

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

Made in Sweden

تنها آنالایزر با تکنولوژی اولتراسونیک شاک پالس

تاکومتر لیزری با سنسور مادون قرمز دما

بالانسینگ

تشخیص عیوب بیرینگ با روش اولتراسونیک شاک پالس

تشخيص عيب بيرينگ با روش اولتراسونيک شاک پالس فقط با يک بار اندازه گيري: پراب اولتراسونيک شاک پالس را روي محفظه بيرينگ قرار دهيد. HDm عـدد شـاک پالـس ماکزيمـم را نشـان ميدهـد که توسـط آن وضعیـت خرابـی بیرینگ مشـخص می گردد.
  1. چرا تشخیص خرابی زودهنگام بیرینگ در مرحله اول مهم است؟

تکنولـوژي انحصـاري اولتراسـونيک شـاک پالـس کارخانجـات SPM ،عيـوب بیرينـگ را در مرحلـه اول خرابـي تـا 6 مـاه زودتــر از زمــان تعويــض بيرينــگ تشــخيص ميدهــد. مزايــاي تشــخيص زودهنــگام بــه شــرح زيــر اســت:

سنسور اولتراسونیک شاک پالس

تشخیص عیوب بیرینگ با روش اولتراسونیک شاک پالس

HDc عــدد شــاک پالــس کارپــت را نشــان میدهــد و افزایــش آن، نمایانگــر نــازک بــودن ضخامــت روغــن و یــا پاییــن بــودن کیفیــت روغــن و وجــود ذرات در آن می باشــد.پالسهای کوتاه، HDc و پالسهای بلند HDm میباشند. 

HDm عــدد شــاک پالــس ماکزیمم ار نشــان مي دهــد که توســط آن وضعیت خرابــی بیرینگ مشــخص می گردد.

تشخیص کیفیت روانکار بیرینگ با روش اولتراسونیک شاک پالس

اهمیت روغن در بیرینگها

ضخامــت فيلــم روغــن در قســمت بــار در بيرينگهــا، بيــن 0 تــا 0.76 ميکــرون اســت. يــک تــار مــو در حــدود 40 ميکـرون قطـر دارد، يعنـي حـدودا 80 برابـر ضخامـت روغــن در بيرينــگ. وقتــي ايــن ضخامــت نــازک روغــن گسسـته ميشـود، برخـورد فلـز بـا فلـز روي مـي دهـد که باعـث خرابـي سـريع بيرینـگ ميگـردد. بـه هميـن دليـل يکــي از مهمتريــن پارامترهــا در نگهــداري پيشــگويانه، کنتــرل ضخامــت روغــن بيرينــگ مي باشــد.

بــا تکنيــک اولتراســونيک شــاک پالــس دســتگاههاي ســاخت کارخانجــات SPM ســوئد، ضخامــت روغــن بــا موثرتريــن و آســانترین روش مانیتــور گشــته و در صــورت ناکافــی بــودن آن، هشــدار داده میشــود.

ايــن تکنيــک ميتوانــد موتــور، جعبــه دنــده ماشــين گران قيمــت شــما را از خرابــي ناگهانــي نجــات دهــد و از هزينــه ســنگين تعميــرات و توقــف توليــد کارخانــه جلوگيــري نمايــد.

آنالایزر های لئونــوا دايمونــد و لئونــوا امرالــد تنهــا آنالایزر هايـي هسـتند کـه کيفيـت و ضخامـت روانکارهـاي بيرينــگ را بــا اندازه گيــري شــاک پالــس کارپــت (HDc) تشــخيص مي دهنــد.

تشخیص عیوب ماشین های دور پایین با آنالایزرهای SPM

Low RPM

در بســیاري از صنایــع نظیــر کارخانجــات فــولاد، مــس، ســیمان، معــدن، کاغــذ، صنایــع غذایــي و پتروشــیمی ها، ماشــین ها و گیربکس هــاي بــا دور خیلــي پاییــن وجــود دارند کــه اندازه گیــري و عیب یابــي آنهــا بــا روش ارتعاشــي امکان پذیــر نیست.
تکنولـوژي SPM HD  در تشـخيص عيـوب ماشـينهاي بـا دور خيلـي پاييـن و خصوصـا بيرينگهـا و گيربکسهـا، در تمـام صنايـع دنيـا مـورد آزمـون و تاييد قـرار گرفتـه و در ايــران بيــش از 50 کارخانــه کــه ماشــينهاي دور پاييــن دارنـد، بـا موفقيـت از ايـن تکنولوژي اسـتفاده مـي کنند.
آنالایزر های لئونــوا دايمونــد و لئونــوا امرالــد بــا بهره گيــري از دو تکنولــوژي (HD (High Definition  و اولتراسـونيک شـاک پالـس (SPM)کـه هـر دو انحصـاري کارخانجـات SPM سـوئد بـوده و داراي پتنـت مي باشـند، قـادر بـه اندازهگيـري و تشـخيص عيـوب ماشـينهاي بـا دور خيلــي خيلــي پاييــن تــا  0.1 RPM  نيــز مي باشــند
در ماشـينهاي دور پاييـن کمتـر از (120RPM)انـرژي ارتعاشـي بسـيار کـم بـوده و فرکانـس اصلـي آنهـا کمتـر از 2Hz مي باشــد. سنســورهاي ارتعاشــي معمــول بــه علـت محدوديـت در حساسـيت و پهنـه فرکانسـي، قـادر بــه اندازه گيــري ايــن ســيگنال ها و بدســت آوردن نتايــج معتبــر نمي باشــند.

تکنولوژي (HD (High Definition در آنالایزر هاي لئونوا دايموند و لئونوا امرالد

تکنولــوژي HD از اختراعــات کارخانجــات SPM ســوئد و داراي پتنــت انحصــاري ميباشــد. بــه کمــک ايــن تکنولــوژي، آنالایزر های لئونـوا دايمونـد و لئونـوا امرالـد داراي قابليت هـاي پيشـرفته زيـر مـي باشـند کـه در سـاير آنالایزر ها وجـود نـدارد.

سيگنال شارپ با تکنولوژی HD Signal Enhancer

بــا تکنولــوژي فــوق، ســيگنال هاي تکــرار شــونده کــه نمايشــگر ســيگنال هاي واقعــي ماشــين مي باشــند، تقویــت و ســيگنال هاي رنــدوم کــه نمايشــگر نويــز ميباشــند، تضعيــف ميگــردد و بنابرايــن ســيگنال خروجــي يــک ســيگنال شــفاف بــا وضــوح بــالا مي باشــد.
مقایسه سیگنال در آناالیزر SPM با آناالیزر برند دیگر

تکنولوژي دور متغیر انحصاري کارخانجات SPM سوئد

تشخيص عيوب ماشينهاي با دور متغير با تکنولوژي HD Order Tracking

در ماشــينهاي دور متغيــر، 1X در اســپکتروم فرکانســي بــه صــورت يــک نــوار پهــن ديــده ميشــود و دامنــه آن هــم
کمتـر از مقـدار واقعـي اسـت (پديـده Smearing)بـا فانکشـن HD Order Tracking در آنالایزر های لئونـوا دايمونـد و
لئونـوا امرالـد، تغييـرات دور تـا 50 %±بـا روش اینترپولاسیون و اندازه گيـري لحظـه اي دور تثبيـت شـده و 1X بـا خـط
شـارپ و مقـدار واقعـي بـه دسـت مي آيـد.

حذف ارتعاشات غير مرتبط با ماشين با تکنولوژی HD Disturbance Rejecter

بـا فعـال کـردن فانکشـن Disturbance Rejecter  در آنالایزر های لئونـوا دايمونـد و لئونـوا امرالـد، سـيگنال هاي قـوي غيـر مرتبـط بـا ماشـين حـذف ميگردنـد. مثـلا اگـر هنـگام اندازه گيـري ارتعاشـات يـک ماشـين، يـک دسـتگاه پـرس در کنـار آن باشـد، بـا فعـال کـردن Disturbance Rejecter ارتعاشـات ناشـي از ضربـه هـاي پـرس حـذف مي گردنـد.

جعبه ابزار نرم افزاری تشخیص عیوب گیربکس

ماژول نرم افزاری Toolbox Gearbox

آنالایزر هــاي لئونــوا دايمونــد و لئونــوا امرالــد داراي جعبــه ابــزار نــرم افــزاري قــوي جهــت تشــخيص دقيــق عيــوب گيربکــس مي باشــند.اين جعبــه ابــزار بــا ترکیبــی از تکنولوژی هایــی نظیــر ســیرکولار پــلات، HD Envelope  و تاکــوی مجــازی (Pseudo Tacho) امـکان ارزيابـي و کنتـرل کامـل وضعيـت گيربکس هـا را فراهـم نمـوده و بـه تشـخيص عيوبـي ماننـد خرابـي دندانه هــا، بررســي ســطوح دندانه هــا، الگوهــاي خوردگــي در دندانه هــا، لقــي يــا خميدگــي شــفت، خــارج از مرکــز بــودن چرخدنــده، عــدم هــم محــوري و بررســي وضعيــت بيرينگ هــاي چــرخ دنــده کمــک ميکنـد. جعبـه ابـزار فـوق آناليزهـاي زيـر را بـر روي جعبــه دنــده انجــام ميدهــد:

تکنيک هايــي کــه در جعبــه ابــزار تشــخیص عيــوب
گيربکــس وجــود دارد:

بــا اســتفاده از تکنولوژی هــا و آنالایزر های فــوق، عیـوب چـرخ دنده هـا بـه شـرح زیـر قابـل تشـخیص دقیــق میباشــد:

اتصال به سیستمهای حفاظتی

آنالایزر لئونــوا دايمونــد بــا اتصــال دو کابــل بــه بافــر
سنســورهاي پراکســيميتي يــا سنســورهاي ارتعاشــي و
يــک کابــل کــي فيــزور بــراي قرائــت دور بــه سيســتمهاي حفاظتــي نظيــر
Bently Nevada ، VM600 ،CEMB و B&K Vibro

متصل ميگردد.

انجام آنالایزر های شفت سنتر لاین و اوربیت

تکنيک هايــي کــه در جعبــه ابــزار تشــخیص عيــوب
گيربکــس وجــود دارد:

کلیــه مقادیــر و ســیگنال های ارتعاشــی توســط آنالایزر لئونـوا دایمونـد یـا لئونـوا امرالـد قرائـت و جهـت آنالیـز بـه نــرم افــزار کاندمســتر روبــی منتقــل میگــردد.

آنالیز شفت سنتر لاین

آناليـز شـفت سـنترلاین بـراي بررسـي حرکـت ژورنـال بيرينـگ از حالـت ايسـتا تـا شـرايط دور نامـي و بالعکـس، يکـي از پارامترهـاي مهـم در پايـش وضعيـت ميباشـد.

بـا داشـتن مقاديـر فاصلـه ژورنـال بيرينـگ از محفظـه (Clearance)و نـوع حرکـت آن، بـه مشکلات ژورنـال بيرينـگ از
قبیـل سـايش (Rubbing)بـه راحتـي پـي مي بريـد.

شفت سنترلاین يکي از فانکشنهاي آنالایزر لئونوا دايموند ساخت کارخانجات SPM سوئد مي باشد.
انالایزر شفت سنتر لاین
انالایزر شفت سنتر لاین

شفت سنترلاین ابزار مهمي در CM ميباشد که در اکثر برندها وجود ندارد.

آنالیز اوربیت

ايـن فانکشـن جهـت نمايـش و اندازه گيـري جابجايـي شـفت مـورد اسـتفاده قـرار ميگيـرد. اندازه گيـري اوربيـت بـا اتصال دو کانـال آنالایزر بـه سنسـورهاي پراکسـيميتي يـا توسـط دو سنسـور ارتعاشـي عمـود بر هـم اندازه گيري مي شـود.
آناليز اوربيت

مشخصات فنی 

تشخيص عيوب شفت:

Inner Loop
Inner Loop
Figure eight
Figure eight
Inside ellipse
Inside ellipse
Banana
Banana
Truncation
Truncation
Ellipse
Ellipse

آنالایزر های SPM به عنوان سیستم مانیتورینگ آنلاین

چنانچــه یــک عیــب گــذرا در ماشــین وجــود داشــته باشـد کـه در لحظـه اندازه گیـری خـود را نشـان ندهـد و یــا ســرعت یــا حرکــت ماشــین ثابــت نباشــد، ماننــد بالابرهـا، کمپرسـورهای رفـت و برگشـتی، ماشـین های بــرش و غیــره، لازم اســت اندازه گیــری در لحظــات خاصــی انجــام گیــرد. آنالایزرهــای لئونــوا دایمونــد و لئونــوا امرالــد، ایــن امــکان را دارنــد کــه بــه عنــوان یـک سیسـتم آنلاین موقـت روی ماشـین نصـب شـده و تــا 50 ســاعت بــه طــور پیوســته ســیگنال زمانــی را ثبــت نماینــد.
فانکشـنPost Trigger  امـکان تنظیم لحظـه اندازه گیری را بــر حســب شــرایط ماشــین فراهــم می کنــد. مثــال میتــوان آنالایزر را طــوری تنظیــم کــرد کــه چنانچــه مقـدار ارتعـاش از مقـدار خاصـی بیشـتر شـود، یـا جهت حرکـت عـوض شـود، یا سـرعت گـردش از مقـدار خاصی کمتـر یـا بیشـتر شـود، آنالایزر شـروع بـه اندازه گیـری نمایــد. در ایــن حالــت آنالایزر ارتعاشــات قبــل و بعــد از وقـوع شـرایط تنظیـم شـده را ضبـط می نمایـد. مـدت زمـان اندازه گیـری در حالـت گـذرا قابـل تنظیـم توسـط کاربــر میباشــد.

کاندمستر قدرتمند ترین دقیقترین  پرامکانات ترین نرم افزار پایش وضعیت