هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

کاندمستر

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

کاندمسـتر روبـی قدرتمندتریـن نـرم افـزار پایـش وضعیت اسـت کـه اطلاعات ثبت شـده توسـط آنالایزرهای لئونـوا دایموند و لئونـوا امرالـد و سیسـتم آنلاین اینتلینـوا و ایریـوس بـه آن منتقـل گردیـده و علاوه بر سـاختن روت و دیتابیس ماشـینها، دارای ماژولهـای مختلـف تخصصـی و حرفـه ای می باشـد کـه آنالیـز و عیـب یابـی ریشـه ای ( Root Cause Analysis )را بسـیار آسـان مینمایـد. مـاژول EVAM یـک مـاژول هوشـمند تنظیـم حـدود آلارم و عیـب یابـی خـودکار میباشـد کـه در پایین بـه تفصیل شـرح داده شـده اسـت. ماژولهای اصلی نرم افزار کاندمستر روبی به شرح زیر است:

ماژول Graphical Overview در نرم افزار کاندمستر روبی

مــاژول Graphical Overview یــک دیــد کلــی از وضعیــت ماشــین های قســمت های مختلــف کارخانــه از روی نقشــه کارخانــه از نمــای بــالا بــه دســت میدهــد. همچنیــن دیاگرام هــای Pie chart  درصــد ماشــین های ســالم، در وضعیــت هشـدار و نیـاز بـه تعمیـر را نشـان می دهنـد. بـا انتخـاب هـر قسـمت کارخانـه، وضعیـت ماشـین آلات آن قسـمت و بـا انتخــاب هــر ماشــین، وضعیــت نقــاط آن نمایــش داده میشــود.

ماژول Graphical Overview در نرم افزار کاندمستر روبی

وضعیـت کلـی ماشـین ها بـا سـه چـراغ سـبز، زرد و قرمـز
را نشــان میدهــد.

ماژول Graphical Overview در نرم افزار کاندمستر روبی

محاسبه هزینه صرفه جویی شده سالانه توسط ماژول “مدیریت مالی”

ماژول Machine Builder در نرم افزار کاندمستر روبی

Machine Builder مــاژول اختصاصــی نــرم افــزار کاندمســتر روبــی بــرای ســاخت ســریع و آســان روت میباشــد کــه بــا اسـتفاده از آن شـماتیک ماشـینهای کاربـر سـاخته میشـود و پـس از آن نـرم افـزار بـه طـور خـودکار نقـاط اندازه گیـری را بـر روی آنهـا تعریـف کـرده و تکنیک هـای اندازه گیـری مـورد نیـاز را بـه آنهـا اختصـاص میدهـد. ایـن مـاژول بـا فعالسـازی خــودکار ســیمپتوم های خرابــی بــرای کلیــه نقــاط اندازه گیــری، فراینــد عیب یابــی هوشــمند را امکانپذیــر می ســازد.

ماژول Color Spectrum در نرم افزار کاندمستر روبی

Color Spectrum یـک مـاژول منحصـر بـه فـرد در نـرم افـزار تخصصـی و حرفـه ای کاندمسـتر روبـی مـی باشـد. ایـن ماژول اطلاعات هـر نقطـه اندازه گیـری را از روز شـروع اندازه گیـری تـا آخریـن اندازه گیـری، روی یـک صفحـه بـه کاربـر نشـان می دهد.محـور افقـی زمـان و محـور عمـودی فرکانـس یـا اوردرهـای نقطـه اندازه گیـری اسـت کـه بـا تغییـر رنـگ از آبـی بـه زرد و قرمـز، ازدیـاد ارتعاشـات در آن اوردر را نشـان مـی دهـد. تغییـرات زمانـی ارتعـاش، ترنـد و اسـپکتروم را مـی توانید بـه صـورت فیلـم ویدئـو در همـان صفحـه بـه صـورت بلیو ببینیـد.

عیب یابی هوشمند با ماژول EVAM در نرم افزار کاندمستر روبی

مـاژول (Evaluated Vibration Analysis Method ) EVAM در نـرم افـزار کاندمسـتر روبـی بـا اسـتفاده از مدل های محاسـباتی و شـبکه عصبـی و همچنیـن تجزیـه و تحلیل سـیگنال زمانی، اسـپکتروم فرکانسـی، فـاز و پارامترهای دیگر، شـرایط ماشـین و عیـوب آن را بـه طـور ریشـه ای ( Root Cause Analysis )آنالیـز و تجزیـه و تحلیـل می نمایـد. توسـط مـاژول هوشـمند EVAM و اسـتفاده از سـیمپتوم های خرابـی، کاربـر مـی توانـد عیـب دقیـق ماشـین را بـه طور ریشـه ای تعییـن نماید.
تشخیص خرابی عیب بیرینگ (خرابی کنز خارجی) توسط سیمپتوم های BPFO با ماژول هوشمند EVAM
تشخیص خرابی عیب بیرینگ (خرابی کنز خارجی) توسط سیمپتوم های BPFO با ماژول هوشمند EVAM

سیمپتوم ها در نرم افزار کاندمستر روبی

مــاژول Symptom در نــرم افــزار کاندمســتر روبــی، دیتابیــس کاملــی از ســیمپتوم های خرابــی ماشــین ها را ارائــه می کنــد. ســیمپتوم های مناســب هــر نقطــه، هنــگام روت بنــدی بــه طــور خــودکار روی نقـاط اندازه گیــری قـرار گرفتــه و در اسـپکتروم فرکانسـی نشـان داده میشـوند. خطـوط اسـپکتروم منطبـق بـر سـیمپتوم خرابـی، عیـب ماشـین را بـه طــور واضــح نشــان میدهــد.
تشخیص خرابی عیب بیرینگ (خرابی کنز خارجی) توسط سیمپتوم های BPFO با ماژول هوشمند EVAM

ماژول Condition View در نرم افزار کاندمستر روبی

Condition View یکــی از ماژولهــای قدرتمنــد نــرم افــزار کاندمســتر روبــی اســت کــه کلیــه اطلاعات یــک نقطــه اندازه گیـری را همزمـان و هـم فـاز روی یـک صفحـه نمایـش میدهـد. بـه ایـن ترتیـب آنالیـز و عیب یابـی بسـیار سـریع و آســان انجــام می پذیــرد. اطلاعات نمایش داده شده در صفحه Condition View به شرح زیر است:
کاربر میتواند چیدمان اطلاعات صفحه Condition View را مطابق با نیاز خود طراحی نماید.