هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

پارسی تک – صفحه نخست

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

اساتید برتر و بزرگ کشور در آکادمی پارسی تک

با پیوستن به آکادمی پارسی تک از مطالب مفید در زمینه ی ارتعاشات و عیب یابی بهره مند شوید 

محل برگزاری: تهران دفتر شرکت آکادمی پارسی تک

تب های محصول

آنالایزر 3کاناله ارتعاشی و شاک پالس لئونوا امرالد

آنالایزر 6کاناله ارتعاشی و شاک پالس لئونوا دایموند

کاندمستر قدرتمند ترین دقیقترین  پرامکانات ترین نرم افزار پایش وضعیت

ارتعاش سنج ویب چکر مدل VC250

نمایش مقدار ارتعاش | نمایش سیگنال زمانی | نمایش اسپکتروم فرکانسی

آنالایزر بیرینگ مدل BC250

تشخیص خرابی بیرینگ با یک بار اندازه گیری با پارامتر dBm و چراغهای سبز، زرد و قرمز

الایمنت لیزری مدل LINE LAZER

پیشــرفته ترین الایمنت موجــود در بــازار اســت کــه عــلاوه بــر فانکشــن های معمــول در هــر دســتگاه، دارای فانکشــن های انحصــاری متعــددی میباشــد

ارتباط لیزری و وایرلس | دقت میکرون  | عدم محدودیت قطر شفت

استتوسکوپ مدل ELS14

با گوش دادن به صدای ماشین خود از وضعیت آن مطلع شوید

استروبوسکوپ مدل 18432

نور متناوب امکان مشاهده ماشین در حال کار را بصورت ایستا یا حرکت آهسته فراهم می کند.

پایش وضعیت ارتعاشات آنلاین

سیســتم پایــش وضعیــت آنلاین کارخانجــات SPM بــه نــام Intellinova ،امــکان مانیتــور کــردن پیوســته و خــودکار ماشــین هایی کــه در تولیــد اهمیــت ویــژه ای دارنــد یــا گران قیمــت هســتند را فراهــم می نمایــد، بــه طــوری کــه خیلــی زودتــر از خرابــی کامــل و توقــف ماشــین، عیــوب آن مشــخص و رفــع می گردنــد.

سنسور وایرلس سه جهته ایریوس

سیســتم آنلاین وایرلــس Airius ســاخت کارخانجــات SPM ســوئد، بــرای ماشــین هایی کــه دور از دســترس هسـتند یـا در محیط هـای خطرنـاک قـرار دارند یـا امکان کابـل کشـی فراهـم نیسـت، گزینه بسـیار خوبی اسـت.

سنسور ها

با پارسی تک تمامی سنسور ها در کمترین زمان در دستان شماست

دوربین وایبروکم

بــا اســتفاده از دوربیــن وایبروکــم و تکنولــوژی موشــن امپلیفیکیشــن قــادرهســتیم کــه تنهــا بــا چنـد ثانیـه تصویربـرداری از سـازه ها و تجهیـزات و اسـتخراج نمـودار ارتعاشـات تـک تـک نقـاط تصویـرتجهیـز کـه بـه مثابـه نصـب میلیون هـا سنسـور بـر روی تجهیـزات اسـت بـه بررسـی ارتعاشـات بیـش از حــد در تــک تــک قطعــات موجــود در تصویــر در فرکانس هــای مختلــف بپردازیم

دوربین ترموگرافی مدل THT70n

بـا صفحـه نمایـش رنگـی، لمسـی و تطبیـق عکـس و فیلـم بـا نقشـه حرارتـی و انتقـال آن بـه گوشـی یـا کامپیوتـر بـا نرم افــزار پیشــرفته THTLink ،بــه روزتریــن تکنولوژی هــا در اختیــار شــما میباشــد.

آکوستیک و ارتعاشات

نویز و ارتعاش خودرو
نویز و ارتعاش خودرو
سیستم های تست ارتعاشی - شیکرها
سیستم های تست ارتعاشی - شیکرها
پایش ماشین الات دوار
پایش ماشین الات دوار
نویز و ارتعاش محیطی
نویز و ارتعاش محیطی
الکترو اکوستیک
الکترو اکوستیک
میکروفون ها
میکروفون ها
صدا سنج ها
صدا سنج ها
اکوستیک ساختمان
اکوستیک ساختمان
شتاب سنج ها
شتاب سنج ها
آنالیز سازه
آنالیز سازه
اتاق اکوستیکی تست محصولات
اتاق اکوستیکی تست محصولات
آنالایزر LAN-XI
آنالایزر LAN-XI
تست کیفیت محصول
تست کیفیت محصول
بهداشت حرفه ای و محیط
بهداشت حرفه ای و محیط
نرم افزار پالس - BK CONNECT
نرم افزار پالس - BK CONNECT

پایش آلاینده های محیط زیست

پایش گرد و غبار
پایش گرد و غبار
انالیز بو
انالیز بو
پایش هوای محیط پایش هوای محیط
پایش هوای محیط پایش هوای محیط

تجهیزات آزمایشگاهی و دانشگاهی

آزمایشگاه های مهندسی شیمی-نفت-صنایع غذایی-عمران-هیدرولیک-هیدرولوژی-تصفیه اب-مهندسی کشاورزی-ترمودینامیک-انتقال حرارت-موتورهای احتراقی-مقاومت مصالح-پروسس کنترل
آزمایشگاه های مهندسی شیمی-نفت-صنایع غذایی-عمران-هیدرولیک-هیدرولوژی-تصفیه اب-مهندسی کشاورزی-ترمودینامیک-انتقال حرارت-موتورهای احتراقی-مقاومت مصالح-پروسس کنترل
ازمایشگاه های تحقیقاتی اکوستیک و ارتعاشات-انالیز مودال-انالیز سازه ها-ترانسدیوسرهای تخصصی
ازمایشگاه های تحقیقاتی اکوستیک و ارتعاشات-انالیز مودال-انالیز سازه ها-ترانسدیوسرهای تخصصی
ازمایشگاه های تحقیقاتی فشار قوی-اسمارت گرید-انرژی های نو-کنترل و دیسپاچینگ
ازمایشگاه های تحقیقاتی فشار قوی-اسمارت گرید-انرژی های نو-کنترل و دیسپاچینگ
ازمایشگاه های رشته های علوم-فیزیک-شیمی-مهندسی برق و الکترونیک
ازمایشگاه های رشته های علوم-فیزیک-شیمی-مهندسی برق و الکترونیک
ازمایشگاه های تحقیقاتی لیزر-فوتونیک-اپتیک
ازمایشگاه های تحقیقاتی لیزر-فوتونیک-اپتیک
روباتیک و کنترل صنعتی
روباتیک و کنترل صنعتی
آزمایشگاه های مهندسی مکانیک و علوم دریایی
آزمایشگاه های مهندسی مکانیک و علوم دریایی
آزمایش انرژی های تجدید پذیر
آزمایش انرژی های تجدید پذیر
سیمولاتورهای اموزشی حفاری وبالابرها
سیمولاتورهای اموزشی حفاری وبالابرها

شــرکت صنعــت آمــوز نویــن پارســی (پارســی تــک) بــا بیــش از40 ســال ســابقه و تجربــه در زمینــه پایــش ماشــین آلات دوار و تامین بــه روز تریــن تکنولوژی هــا وتجهیــزات، افتخــار ارائــه خدمــات بــه صنایــع کشــور را دارد.