هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

وایبروکم

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

دوربین وایبروکم

بــا اســتفاده از دوربیــن وایبروکــم و تکنولــوژی موشــن امپلیفیکیشــن قــادر هســتیم کــه تنهــا بــا چنـد ثانیـه تصویربـرداری از سـازه ها و تجهیـزات و اسـتخراج نمـودار ارتعاشـات تـک تـک نقـاط تصویـر تجهیـز – کـه بـه مثابـه نصـب میلیون هـا سنسـور بـر روی تجهیـزات اسـت – بـه بررسـی ارتعاشـات بیـش از حــد در تــک تــک قطعــات موجــود در تصویــر در فرکانس هــای مختلــف پرداختــه و بــا اعمــال فیلتــر در فرکانس هــای مــد نظــر، ارتعاشــات نامطلــوب هـر یـک از تجهیـزات و فـاز حرکـت آنهـا نسـبت بـه هـم را بـه طـور مجـزا مـورد مطالعـه قـرار دهیـم.
وایبروکــم ایــن امــکان را بــه مــا میدهــد کــه بــا افزایـش دامنـه ارتعاشـی تجهیـزات تـوام بـا تغییـر سـرعت رویدادهـا، توانایـی رویت ارتعاشـات نامرئی تجهیــزات بــا دامنــه بســیار کــم در فرکانسهــای بـالا و پایینـی کـه چشـم انسـان قـادر بـه رویـت آن نیســت را داشــته باشــیم.

.BELIEVING SEEING IS

بــا اســتفاده از دوربیــن وایبروکــم و تکنولــوژی موشــن امپلیفیکیشــن قــادر هســتیم کــه تنهــا بــا چنـد ثانیـه تصویربـرداری از سـازه ها و تجهیـزات و اسـتخراج نمـودار ارتعاشـات تـک تـک نقـاط تصویـر تجهیـز – کـه بـه مثابـه نصـب میلیونهـا سنسـور بـر روی تجهیـزات اسـت – بـه بررسـی ارتعاشـات بیـش از حــد در تــک تــک قطعــات موجــود در تصویــر در فرکانسهــای مختلــف پرداختــه و بــا اعمــال فیلتــر در فرکانسهــای مــد نظــر، ارتعاشــات نامطلــوب هـر یـک از تجهیـزات و فـاز حرکـت آنهـا نسـبت بـه هـم را بـه طـور مجـزا مـورد مطالعـه قـرار دهیـم.
پـس از بزرگنمایـی ارتعاشـات در ویدئویـی کـه تنهــا در حــدود 2 تــا 3 ثانیــه از ادوات موجــود برداشــته شــده اســت، ایــن امــکان فراهــم میشـود کـه تمامـی تجهیـزات و پایپینگـی کـه دارای ارتعـاش قابـل توجـه در فرکانسـی برابر هســتند را رصــد کــرده، عامــل بــروز مشــکل را یافتــه و ســپس بــا توجــه بــه شــکل مــود ارتعاشـی هـر قطعـه بـا اصـلاح اشـکالات رصـد شـده از جملـه قیـود فراینـدی و یـا سـاختاری سیســتم، ارتعاشــات موجــود در سیســتم را کاهــش دهیــم.

FUTURE THE SENSOR OF THE