هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

معرفی کارخانجات SPM سوئد

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

کارخانجات SPM سوئد

کارخانجـات  اس پی ام سـوئد بـا قدمتـی بیـش از 70 ســال، پیشــرو در صنعــت پایــش وضعیــت در دنیــا میباشــد. تکنولــوژی معــروف شــاک پالــس Method Pulse Shock توســط SPM اختــراع گردیــده و نــام ایــن کارخانــه نیــز از حــروف اول ایــن تکنولــوژی تشـکیل شـده اسـت. در سـالهای پایانـی قـرن بیسـتم، تکنولـوژی جدیـدی بـه نـام High Definition اختراع نموده کـه بـه کمـک آن عیبیابـی ماشـینهای بـا دور خیلـی پایین 0.1RPM و ماشـین های بـا دور متغیـر تـا %50 ±تغییر دور امــکان پذیــر گردیــده اســت. جدیدتریــن اختــراع ایــن کمپانــی، تکنولــوژی ToolBox GearBox میباشــد کـه خرابیهـای گیربکـس را در پیچیده تریـن آنهـا ماننـد گیربکس هـای ترکیبـی و خورشـیدی بـه راحتـی مشـخص می نمایــد. همچنیــن تکنولــوژیSweep Mode کــه محاسـبات الایمنت را بـه طـور خـودکار انجـام میدهـد.

کارخانجات SPM اس پی ام  مجهـز بـه مدرنتریـن دسـتگاههای الکترونیکــی و مکانیکــی میباشــد و کلیــه تجهیــزات را در محــل کارخانـه در سـوئد بـا کیفیـت بـالا و طبـق اسـتانداردهای اروپایی سـاخته و بـرای تمـام دسـتگاهها گواهی سـاخت سـوئد بـا قابلیت راسـتی آزمایـی ارائـه مینمایـد.

شــرکت پارســی تــک بیــش از چهــل ســال اســت کــه نمایندگـی رسـمی و انحصـاری خدمـات پـس از فـروش کارخانجات SPM سـوئد در ایـران را دارا میباشـد و بیـش از 140 صنعـت در ایــران از تجهیــزات آن بــا رضایــت کامــل اســتفاده می نماینــد.

نمایندگــی ایــن شــرکت از طریــق ســایت کارخانجــات SPM بــه آدرس www.spminstrument.com قابــل پیگیــری میباشــد.
همچنیـن نامـه نمایندگی رسـمی کارخانجـات SPM با تاییدیـه اتاق بازرگانـی اسـتکهلم و امضـا و مهر سـفارت جمهوری اسـامی ایران در سـوئد قابـل ارائه اسـت. 

آموزش در کارخانجات SPM

آکادمــی کارخانجــات SPM بخــش بزرگــی از فعالیتهــای ایــن کارخانــه را شــامل میشــود. کارخانجــات SPM نماینــده انحصــاری Mobius اسـترالیا در سـوئد بـوده کـه همـه سـاله کلیـه کالاس های موبیــوس، عـلاوه بــر کلاس هــای تخصصــی SPM بــه زبان هــای ســوئدی و انگلیســی برگــزار و گواهینامــه معتبــر بــر مبنــای ISO صــادر میگــردد. جهــت ثبــت نــام و شــرکت در کالاس کارخانجـات SPM با شـرکت پارسـی تـک تمـاس حاصـل فرمائید.

پتنت های جهانی کارخانجات SPM سوئد

تجهیــزات کارخانجــات SPM دارای تکنولوژی هــای نویــن در پایــش وضعیــت ماشــین آلات دوار می باشــند کــه حــق انحصــار (Patent) آنهــا در اختیــار کمپانــی SPM می باشــد و ســایر برندهــا حــق اســتفاده از ایــن تکنولوژی هــا را ندارنــد. در ایــن قســمت تکنولوژی هــای برجســته کارخانجــات SPM بــه همــراه شــماره Patent آنهــا ذکــر گردیــده اســت کــه توســط ســایت https://patents.google.com قابــل راســتی آزمایــی اســت.