هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

آنالیز جریان

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

آنالیــز جریــان یکــی از ابزارهــای کاربــردی و مهـم در فراینـد پایـش وضعیـت ماشـین هـای الکتریکــی مــی باشــد کــه قــادر بــه تشــخیص کلیـه عیـوب مکانیکـی و الکتریکـی مـی باشـد.
در آناالیزرهــای کارخانجــات SPM ســوئد یــک مــاژول اختصاصــی بدیــن منظــور وجــود دارد کــه بــا اتصــال یــک کلمــپ جریــان فرکانــس بــاال توســط یــک کابــل مخصــوص بــه آناالیــزر لئونــوا دایمونــد یــا لئونــوا امرالــد و اســتفاده از نـرم افـزار ویـژه آنالیـز جریـان، کلیـه عیـوب ماشـینهای الکتریکـی قابـل تشـخیص اسـت.

عیوب روتور

عیوب استاتور

عیوب الکتریکی