هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

سنسورها

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

Made In UK

Premium AC Accelerometers, Model: HS150 Series Shear Method
Premium Triaxial, Model: HS-173 Series
High Temperature Sensor, Model: HS-105 Series
Up to 250 °C
Dual Output Sensors, Model: HS-150T Series
AC & Temperature or 4-20 mA with Vibration, Temperature

& AC Output
ATEX Sensors, Model: HS-150I Series
Submersible Sensors, Model: HS-150T Series
Low Speed Sensors, Model: HS-150F Series
AC Premium, Compact Size, Model: HS-170 series Ultra low power consumption, Model: HS-104 Series AC Velocity Sensors, Model: HS-160 Series Vibration Switch, Model: HS-429 Series

Options
Explosion Proof Sensors, IP68
Flame retardant, IP68
Oil & Acid tolerant, IP68

 

 DuoTech SENSOR

SPM PROBE

SPM SENSOR

Quick CONNECTOR

SPM PROBE

4-20mATRANSDUCER