هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

دوربین ترموگرافی HT ایتالیا

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

جدیدتریـن و پیشـرفته ترین دوربیـن ترموگرافـی سـاخت کارخانجـات HT ایتالیـا
در سـال 2021 میـلادی میباشـد. THT600H و THT300 بـا رزولوشـن بـاالی 288 × 384 پیکسـل، قابلیـت اندازهگیـری دمـا از °20- تـا °1200+ را دارد. همچنیـن میتوانـد همزمـان دمـای چهـره 10 نفـر را نمایـش دهـد.
با داشتن پوینتر و متر لیزری اندازه گیری حرارت در طول رنج با دقت بسیار بالایی  انجام میگیرد.
بـا صفحـه نمایـش رنگـی، لمسـی و تطبیـق عکـس و فیلـم بـا نقشـه حرارتـی و انتقـال آن بـه گوشـی یـا کامپیوتـر بـا نرم افــزار پیشــرفته THTLink ،بــه روزتریــن تکنولوژی هــا در اختیــار شــما می باشد

مشخصات فنی دوربین های ترموگرافی کارخانجات HT ایتالیا