هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

سیستم هوشمند آنلاین Intellinova

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

سیســتم پایــش وضعیــت آنلاین کارخانجــات SPM بــه نــام Intellinova ،امــکان مانیتــور کــردن پیوســته و خــودکار ماشــین هایی کــه در تولیــد اهمیــت ویــژه ای دارنــد یــا گران قیمــت هســتند را فراهــم می نمایــد، بــه طــوری کــه خیلــی زودتــر از خرابــی کامــل و توقــف ماشــین، عیــوب آن مشــخص و رفــع می گردنــد.

سیستم پایش وضعیت آنلاین برای موارد زیر توصیه می گردد:

سیستم هوشمند آنلاین Intellinova

از خصوصیات بارز سیستم هوشمند آنلاین Intellinova میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

کاندمستر قدرتمند ترین دقیقترین  پرامکانات ترین نرم افزار پایش وضعیت

سیسـتم Intellinova بـا نـرم افـزار کاندمسـتر روبـی، مجموعـه پایـش وضعیـت آنالیـن را تشـکیل می دهنـد. عـاوه بـر امکانـات گسـترده نـرم افـزار کاندمسـتر روبـی، مـوارد ذیـل قابـل توجـه اسـت:
نمونه ای از نقشه شماتیک سیستم آنلاین Intellinova
نمونه ای از نقشه شماتیک سیستم آنلاین Intellinova
تکنولوژی های انحصاری در سیستم های آنلاین Intellinova
سنسورهای پیشنهادی در سیستم آنلاینIntellinova
طراحی، نصب و راه اندازی سیستم آنلاین