هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

آنالایزر 3 کاناله ارتعاشی و شاک پالس لئونوا امرالد

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

Made in Sweden

تشخیص زودهنگام عیوب بیرینگ
تشــخیص عیــوب بیرینــگ در مرحلــه اول خرابــی تــا 6 مــاه زودتــر از زمــان تعویـض بیرینـگ بـه کمـک تکنولـوژی انحصــاری HD SPM و پــراب اولتراسـونیک شـاک پالـس (32kHz).
تشخیص عیوب دور خیلی پایین
انالایزر لئونـوا امرالـد بـا تکنولـوژی انحصـاری اولتراسـونیک شـاک پالس HD قــادر بــه تشــخیص عیــوب ماشــینهای بــا دور خیلــی پاییــن تــا 0.1RPM مــی باشــد.
تشخیص عیوب گیربکس
نرم افـزار انحصـاری  Gearbox Toolbox عیـوب دینامیکـی گیربکـس و خوردگـی دندانه هـای آن را، حتی در گیربکس های چنـد مرحلـه ای و خورشـیدی، به آسـانی تشـخیص می دهـد.

کاندمستر قدرتمند ترین دقیقترین  پرامکانات ترین نرم افزار پایش وضعیت