هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

الایمنت لیزری مدل لاین لیزر

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

الاینمنت لیزری مدل لاین لیزر

الاینمنت  لیــزری SPM پیشــرفته ترین الاینمنت موجــود در بــازار اســت کــه عــلاوه بــر فانکشــن های معمــول در هــر دســتگاه، دارای فانکشــن های انحصــاری متعــددی میباشــد. بــه عنــوان مثــال بــرای اندازه گیــری لقــی پایــه و ســافت فــوت و هم راســتایی، عــلاوه بــر روش معمــول ســاعت های 3 – 12 – 9 دارای فانکشــن انحصــاری »ســوئیپ« مــی باشــد کــه همراستاســازی را خصوصــا بــرای ماشــین های بــزرگ و شـفت های سـنگین بسـیار آسـان نمـوده و بـه طـور خـودکار انجــام میدهــد.
علاوه بـر آن میتـوان نرم افزار دسـتگاه را مسـتقیما از طریق اینترنـت آپگریـد کـرده و بنابراین همیشـه نـرم افزار بـه روز و بــا فانکشــن های جدیــد را در دســتگاه داشــت. همچنیــن نـرم افـزار را میتـوان بـر روی گوشـی موبایـل نصـب و نتایـج اندازه گیـری را در واتـس اپ یـا تلگـرام و اپلیکیشـن های دیگـر یـا توسـط ایمیـل ارسـال نمود.

الاینمنت لیزری مدل لاین لیزر

مشخصات برتر الاینمنت لیزری مدل لاین لیزر

مشخصات فنی
الاینمنت لیزری مدل لاین لیزر

مود سوئیپ Mode Sweep

مود سوئیپ انحصارا در الاینمنت لیزری SPM وجود دارد و دارای مزایای زیر است:

آموزش تئوری و عملی الاینمنت