هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

استتوسکوپ الکترونیکی مدل ELS14KIT

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

استتوسکوپ مدل ELS14

گـوش دادن بـه صـدای ماشـین از دیربـاز یکـی از ابزارهـای سـاده و موثر در تشـخیص خرابی بوده اسـت. استتوسکوپ SPM بـا کیفیـت بـالای صـدا و امکانـات مختلـف، یـک ابـزار لازم و ضـروری در پایـش وضعیـت می باشـد.
یکـی از امکانـات منحصـر بـه فـرد استتوسـکوپ SPM ایـن اسـت کـه میتـوان صـدا را در فرکانسهای پایین ، متوسـط یـا بـالا فیلتـر کـرد، بـه طـوری کـه کلیـه صداهـا حـذف و تنها میتـوان بـه صـدای قطعـه مـورد نظـر گـوش داد.

پکیج استتوسکوپ ELS14KIT

مشخصات دستگاه استتوسکوپ مدل ELS14KIT