هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

دوربین ترموگرافی مدل THT70n

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

دوربین ترموگرافی مدل THT70n

دوربیـن ترموگرافـی مـدل THT70n جدیدتریـن و پیشـرفته ترین دوربیـن ترموگرافـی سـاخت کارخانجـات HT ایتالیـا در سـال 2021 میـلادی میباشـد. THT70n بـا رزولوشـن بـاالی 288 × 384 پیکسـل، قابلیـت اندازهگیـری دمـا از C20°- تـا C°650 +را دارد. همچنیـن میتوانـد همزمـان دمـای چهـره 10 نفـر را نمایـش دهـد. با داشتن پوینتر و متر لیزری اندازه گیری حرارت در طول رنج با دقت بسیار بالایی C °1.0 انجام میگیرد. بـا صفحـه نمایـش رنگـی، لمسـی و تطبیـق عکـس و فیلـم بـا نقشـه حرارتـی و انتقـال آن بـه گوشـی یـا کامپیوتـر بـا نرمافــزار پیشــرفته THTLink ،بــه روزتریــن تکنولوژی هــا در اختیــار شــما می باشد
مشخصات فنی دوربین ترموگرافی مدل THT70n
پکیج THT70n